Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้

รู้ไว้ เตรียมตัว การจัดทำแผนการสอนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

ครูประถม ขอนำบทความดีดี เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ดีเป็นต้องมีความรู้ในเรองของหลักสูตร เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนอย่างเหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องอาศัยองค์ประกอบของการออกแบบแผนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด…

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ชุด Access1 ชุด Access2 ชุด Access3 ชุด Team Up in English 1 ชุด Team Up in English 2 ชุด Team Up in…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Access1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Access1 ชั้นมัธยมศึกษา หนังสือเรียน Access ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 Module ในแต่ละ Module จะมีโครงสร้างเหมือนกัน คือ Unit a - Unit f…

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1…