Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

ครม.รับทราบการดำเนินโครงการ อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ มติคณะรัฐมนตรี 28 ก.พ. 2566 รับทราบในหลักการดำเนินโครงการ อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) อส.ศธ.จะเป็นบุคลากรสำคัญในการดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…