Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกณฑ์การทดสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ…

วัที่ 7 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ขอเชิญชวนร่วม ทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2566 (คำชี้แจง เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80% ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์…