Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เงินเดือนกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สมาคมครูฯ เห็นด้วยขึ้นเงินเดือนขรก. ชี้ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ-กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ กรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งให้กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ…