Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เจ้าหน้าที่รัฐ

ศธ. ออกจดหมายสำคัญ เรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายสำคัญจากกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการตามหนังสืออ้างอิงที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…