Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กันยายน 2565 แขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์​ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  รับเกียรติบัตรฟรี…