Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2

เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2

เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การเก็บข้อมูล การตัดสินใจ และอื่นๆ…