Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ขอแนะนำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา…