Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567

วันที่ 5 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567…