Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดสอบ ภาค ก.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

เปิดสอบ ภาค ก. #จำนวน 500,000 ที่นั่ง #15 ศูนย์สอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com ที่มา …