Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่ผลงาน Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงาน Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย…

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning "โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เบญจศีลโมเดล บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูนุชบา จูมาศ สำหรับคุณครูที่สนใจ…

เผยแพร่ผลงาน Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning "โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เบญจศีลโมเดล บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งปันโดย คุณครูนุชบา จูมาศ…