Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ตัวอย่างการเขียน “รางวัลพระพฤหัสบดี” โดย ครูสายบัว พิมพ์มหา ได้รับรางวัล ประจำปี…

เผยแพร่ตัวอย่างการเขียน "รางวัลพระพฤหัสบดี" ครูสายบัว พิมพ์มหา ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์ doc,pdf…

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.…

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

แผนการสอนการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ปฐมวัย 3-5 ขวบ พร้อมสื่อ (ศพด.)

คุณครู Supap Cha-am  ได้แชร์แผนการจัดประสบการณ์หรือแผนการสอนลงในกลุ่ม ตัวอย่างสื่อปฐมวัย ให้เพื่อนครูได้โหลดไปใช้งาน ซึ่งมีแผนการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึง 5 ขวบ  รวมทั้งยังมีสื่อการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- อนบาล 3…