Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง

ชุดกิจกรรม “สนุกกับลูกรัก” เสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง

วันที่ 14 ธันวาค 2565 ขอแนะนำ ชุดกิจกรรม "สนุกกับลูกรัก" เสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง โดยการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยผู้ปกครองผ่านชุดกิจกรรม "สนุกกับลูกรัก" …