Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา

คุรุสภา เชิญชวนอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำ คุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ขอเชิญชวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือ…