Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ครม. เห็นชอบร่าง เจ้าหน้าที่รัฐ ให้หรือรับ “ของขวัญ” แบบไหน ไม่ผิดวินัย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... สาระสำคัญของร่างระเบียบ ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี…