fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.แนะนำวิดีโอ แนวทางการปฏิบัตนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองเด็กอนุบาล

VDO แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Read More...

มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
Read More...

6 มาตรการเตรียมพร้อม โรงเรียน ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.2563 นี้

6 มาตรการเตรียมพร้อม “โรงเรียน” ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. คาดพื้นที่ปลอดโควิดอาจเปิดทั้งจังหวัด เสี่ยงสูงเหลื่อมเวลา-เรียนออนไลน์
Read More...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และการใช้อาคารสถานที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
Read More...

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค. 63

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค. 62 สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีแคมเปญช่วงเปิดเรียนปีนี้
Read More...

หลักเกณฑ์วิธี คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

หลักเกณฑ์วิธี คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) โดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ด้านล่างของบทความค่ะ…
Read More...

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560)

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560) วันนี้ครูประถม จะมาแนะนำแผนการสอนเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับประถมศึกษาเป็นหลักสูตร 60 ซึ่งในปัจจุบันนั้น หลักสูตร 60 ผลบังคับใช้ทุกชั้นเรียนในปี 2563…
Read More...