fbpx

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 203
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเท่านั้น

ระเบียบฯ นี้ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ ความพยาบาท การลงโทษจะต้องคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย

ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้กำหนดความประพฤติที่ต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษา ไว้ดังนี้

 1. หนีเรียน/ออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
 2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
 3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
 4. ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
 5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
 6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
 8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
 9. ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  เป็นต้น

อำนาจในการลงโทษได้เพียง 4 สถาน คือ

 1. ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
 2. ทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด   และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
 4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่กระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่มา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น