Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

Active Learning

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ…

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบลงมือทำ” หรือ Active Learning

สำหรับครูประถมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำและได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ…