fbpx

ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 188
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก นั้น (เฮลซองและวีคส์ อ้างใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536:52-58) ได้สรุปแนวความคิดของครูที่ดีไว้เป็นระบบและครอบคลุมคุณลักษณะของครูอย่างกว้างขวาง ดังนี้

1.เป็นผู้มีความรอบรู้

2.เป็นผู้มีอารมณ์ขัน

3.เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน

4.เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงาน

5.เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

6.เป็นผู้มีความสามารถสร้างความชัดเจน

7.เป็นคนเปิดเผย

8.เป็นผู้มีความอดทน

9.เป็นแบบอย่างที่ดี

10.เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปปฏิบัติได้

11.เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

12.เป็นผู้มีความสามารถในศิลปะวิทยาการหลายๆด้าน

13.เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลดี

สรุป ครูจะต้องพัฒนาและสามารถความเชื่อมั่นในตนเองโดยการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนให้มากที่สุด และครูจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองสอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Eduzones


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น