fbpx

ความสามารถในการแก้ปัญหา : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 525
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การเข้าใจความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็นลำดับขั้นตอน บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) คือข้อสอบที่ใช้สอบในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการประเมิน 5 ด้านดังนี้

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อ่านคู่มือ เพิ่มเติมที่นี่

ข้อสอบสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา

ประถมศึกษาปีที่ 6>>ชุดที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 3>>ชุดที่ 1   

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น