fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประถม ได้รวบรวม แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไว้ที่นี่แล้ว

ขอขอบคุณ เว็บไซต์ อจท. 

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

Module  1   My  alphabets

Module  2    All  about  me 

Module  3    My  family

Module  4    In  my  bag

Module  5    My  school

Module  6    Counting

Module  7    Funny  days

Module  8  Can  you  say  ___ ?

>>>แผนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 1

>>>แผนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 2

Comments
Loading...