เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู ประกอบไปด้วย ตัวอย่างการขอยืมเงินราชการ,ตัวอย่างการส่งหลักฐานขอเบิกเงิน กรณีสำรองจ่ายไปก่อน ,ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,รายการส่งใช้เงินยืม (excel)  และ ว4385

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

ตัวอย่างบันทึกขอยืมเงิน หรือขอเบิกเงิน

แบบรายงานเดินทาง สพม.4

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย

ว4385

สัญญายืมเงิน

แสดงความคิดเห็น