fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้วิจัย    นางสาวนิธิตา พะลัง       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมดจานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 30 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 10 หน่วย 30 ชุดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมโดยวิธีการแบบเรียนปนเล่นตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.60/82.87
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยวิธีการแบบเรียนปนเล่นตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการใช้ชุดกิจกรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมโดยวิธีการแบบเรียนปนเล่นตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ครูประถม ขอขอบคุณ ครูนิธิตา พะลัง  โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    ที่นำการวิจัยดีดี เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย มาแบ่งปันให้เพื่อนครูได้ศึกษา หาก คุณครูท่านใดที่มีผลงานทางวิชาการที่ต้องการให้ครูประถมช่วยเผยแพร่สามารถติดต่อทาง ข่าวสารชุมชนครูประถม ได้เลยค่ะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...