วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษารมช.ศธ."กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือ จัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือ จัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวรมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่พัทลุง เพื่อหารือกับผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ มาฝากครูประถม รายละเอียดต่างๆครูประถมติดตามได้นี้

(16 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อหารือกับผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงครั้งนี้ นอกจากได้ไปตรวจเยี่ยมและพบปะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน และตรวจเยี่ยมนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงแล้ว เรื่องสำคัญคือการหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในการกำหนดแนวทางการอบรมและจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ กก. เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ใช้การท่องเที่ยวบูรณาการกับกิจการลูกเสือ รวมทั้งต้องการให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ โดยนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในการอบรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

สำหรับความเป็นมาของการจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ คือ การที่ผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เดินทางไปประชุมและงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศ ได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับต่างประเทศเกี่ยวกับลูกเสือไทย เห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือให้น่าสนใจ มีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมลูกเสือควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งยังต้องเพิ่มทักษะชีวิตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกเสือไทยมีมั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะแสดงออก รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

ดร.ศกลวรรณ เปี่ยมขำ ผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวถึงแนวคิดการสร้างลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น และฝึกให้ลูกเสือเป็นนักนวัตกร มีจิตสาธารณะ โดยวางแผนกิจกรรมในการจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ เริ่มต้นในวันนี้ที่มีการหารือร่วมกับ ดร.นาที รัชกิจประการ ผู้แทนของ รมว.กก. ที่จะมีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในเร็ว ๆ นี้ จากนั้นจะมีการพัฒนาหลักสูตร/สื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จากนั้นจะมีฝึกอบรมครูใน 6 จังหวัดนำร่อง แล้วจึงจัดตั้งหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ในสถานศึกษาทั้ง 6 จังหวัด แลัวจึงขยายไปจัดตั้งเป็นหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ระดับชาติ เพื่อให้ความสำคัญในเรื่องการบริการประชาชนด้วยจิตอาสา ก่อนขยายผลไปโรงเรียนทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การอบรมกองลูกเสือมัคคุเทศก์นำร่อง จะมีวิทยากรชุดแรก 15-20 คน ไปฝึกอบรมครูใน 4 ภูมิภาค แล้วจึงจัดตั้งเป็นกองลูกเสือมัคคุเทศก์แห่งชาติ จังหวัดละ 6 กองลูกเสือเป็นอย่างน้อย ก็จะได้จังหวัดละ 60 คน จากนั้นจึงขยายเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ 240-300 คนทั่วประเทศ เพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น จังหวัดพัทลุง จะมีลูกเสือมัคคุเทศก์พาประชาชนไปเที่ยวในเมืองเก่าชัยบุรี และเมื่อนำร่องครบ 3 เดือนแล้ว ก็จะขยายผลไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิทยากรชุดแรกจะไปฝึกวิทยากรชุดอื่น ๆ ให้มีจำนวน 4,800-5,000 คนต่อไป ซึ่ง ศธ.ได้จัดเตรียมงบประมาณดำเนินการสำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ไว้แล้วในเบื้องต้น ปีงบประมาณนี้จำนวน 4 ล้านบาท และ 35 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563

อนึ่ง ในการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือ เช่น นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง, ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ที่มา ศธ.360

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี