Take a fresh look at your lifestyle.

สอศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ทั้งกรณีพิเศษ และ รอบทั่วไป ปี 2562

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0601/3286 เรามาฝากครูประถมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูประถมนะครับรายละเอียดต่างๆครูประถม ติดตามได้นี้

 

เรื่่อง การแจ้งข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเรียน ไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง) โดยมีรายชื่อ กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขัน จำนวน 82 กลุ่มวิชา

ครูวันดีขอย่อข้อความตามหนังสือเพื่อให้ท่านที่สนใจเข้าใจ (รายละเอียดฉบับเต็มดาวน์โหลดได้ที่รายอะเอียดเพิ่มเติมด่านล่างข่าว) ดังนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีมติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีมติรับทราบการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง เพ่อใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ตามที่ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วน โดยส่วนราชการได้กำหนดสัดส่วนการคัดเลือก ในอัตราร้อยละ 80 และสัดส่วนการสอบแข่งขันในอัตราร้อยละ 20 นั้น ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. ให้สถานศึกษาเฉพาะที่มีอัตราว่าง กรอกข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ตามจำนวนอัตราว่างที่มีอยู่ของสถานศึกษาเท่านั้น
2. เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลกลุ่มวิชาในตำแหน่งว่างแล้ว ให้สถานศึกษาสแกนเอกสารหนังสือยืนยันการแจ้งกลุ่มวิชาที่จะใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ส่งถึง สำนักอำนวยการ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 (สอ.)

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาที่มีอัตราตำแหน่งว่าง ดำเนินการ ตามข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จักได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต่อไป

…/ จะเห็นว่า มีการสำรวจอัตราว่าง เพื่อใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ปี 2562 นี้แล้ว นะครับ  โดยสัดส่วนอัตราว่างเพื่อเปิดสอบคัดเลือก และสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) การสอบกรณีพิเศษ (รอบพิเศษ) 80%
2) การสอบแข่งขันฯ (รอบทั่วไป) 20%

 

รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 0601/3286 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...