วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษากอปศ.ไฟเขียวตั้ง สถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.

กอปศ.ไฟเขียวตั้ง สถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.

กอปศ.ไฟเขียวตั้ง สถาบันหลักสูตร เป็นนิติบุคคลในกำกับศธ.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ…. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผลเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถาบันนี้จะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่ไม่เป็นส่วนราชการ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการที่เหมาะสม มีคุณภาพในการทำงาน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันทั้งนี้เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง

“สถาบันหลักสูตรฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ อาทิ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน และประเมินการใช้หลักสูตร นอกจากนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร คลังองค์ความรู้ และรวบรวมสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ตำรา หนังสือ โดยจะรวบรวมสื่อโดยระบบดิจิตอลทั้งสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสื่อที่สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มเติม โดยจะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ต่อไป ทั้งนี้สถาบันหลักสูตรฯ จะดูแลหลักสูตรตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงม.ปลายสายสามัญ เพื่อรักษามาตรฐานขั้นต่ำของการศึกษา ส่วนจะนำหน่วยงานไหนที่ซ้ำซ้อนเข้ามาภายใต้สถาบันหลักสูตรฯ หรือไม่ อย่างไรนั้น จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง สำหรับเงินรายได้ของสถาบันหลักสูตรฯ จะมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน” นางยุวดี กล่าว

ด้าน นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. กล่าวว่า ขณะนี้สภาพของความรู้ และการเรียนรู้เปลี่ยน โลกอนาคตต้องใช้สมรรถนะ ประกอบกับการเรียนรู้จากดิจิทัลก็เป็นเครื่องมือสำคัญและมีสื่อใหม่ๆ มากมาย ดังนั้น เราต้องเปลี่ยนจากการเรียนเนื้อหาสาระไปสู่ฐานสมรรถนะ ซึ่งสถาบันที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นองค์กรที่รวมเรื่องหลักสูตร และการประเมินภายใน ในที่สุดแล้วคงไปกระทบกับโครงสร้างแต่เป้าหมายไม่ใช่เป็นการปรับโครงสร้าง แต่เป็นการปรับงานที่ต้องทำ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรใหม่นี้ก็ควรเป็นพนักงานราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ทั้งนี้ กอปศ.ตั้งเป้าหมายจัดทำ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในปี 2561 นี้

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี