วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษายกเลิกหนังสือยืมเรียน ให้แจกครบ 100 เปอร์เซ็นไม่เรียกคืน

ยกเลิกหนังสือยืมเรียน ให้แจกครบ 100 เปอร์เซ็นไม่เรียกคืน

ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือยืมเรียน ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนการจัดสรรหนังสือเรียนโดยกำหนดให้สถานศึกษา แจกหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนครบ 100 เปอร์เซ็น โดยไม่เรียกคืน ในการนี้  เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอยกเลิกหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว659 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2560 หากนักเรียนสมัครใจนำมาคืน ก็ให้สถานศึกษาบริหารจัดการโดยอาจจะนำเข้าห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้า และเพื่อจะได้ศึกษาสภาพหนังสือเรียนที่ได้รับคืนมาของปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ในเชิงวิจัย สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี