วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70%

ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70%

ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70%

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศน.) รุ่นที่ 9-13/2561 ว่า ศึกษานิเทศก์เป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไปนิเทศการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมพัฒนาอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์นั้น มุ่งเน้นให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีวิทยากรบรรยายวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมจัดกิจกรรมด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เพื่อให้การศึกษาได้รับการพัฒนาและมีศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม พร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สพฐ.จึงพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 780 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 221 คน รวมจำนวน 1,001 คน แบ่งการดำเนินการพัฒนาเป็น 4 ภูมิภาค กำหนดหน่วยในการดำเนินการพัฒนาเป็น 5 หน่วยพัฒนาฯ รุ่นที่ 9-13 ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 5 รุ่น

นายบุญรักษ์กล่าวต่อว่า รุ่นที่ 9 ภาคกลาง ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน 265 คน, รุ่นที่ 10 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก จำนวน 192 คน, รุ่นที่ 11 ภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น จำนวน 203 คน และรุ่นที่ 13 ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส จ.บุรีรัมย์ จำนวน 215 คน ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 5 หน่วยพัฒนา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 22 เมษายน โดยใช้หลักสูตรการพัฒนา ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด แบ่งเป็น 3 ระยะ สำหรับการพัฒนาครั้งนี้ เป็นระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลา 8 วัน จากนั้นจึงจะเริ่มพัฒนาในระยะที่ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 20 วัน และระยะที่ 3 นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินระหว่างการพัฒนาและเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2561

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี