Take a fresh look at your lifestyle.

เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.1-6

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/11/คำอธิบายรายวิชา-เทคโนโลยี-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์1.pdf” download=”all”]

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.1-6

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/11/คำอธิบายรายวิชา-เทคโนโลยี-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2.pdf” download=”all”]

ที่มา: สสวท.

ท่านสามารถติดตามข่าวผ่านทาง ช่องทางดังต่อไปนี้

 

เฟสบุ๊คแฟนเพจ  ครูประถม.คอม
ไลน์แอด ครูประถม.คอม

ทักมาพูดคุย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างกำลังใจกันบ่อยๆนะคะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...