Take a fresh look at your lifestyle.

เตรียมประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด

ครูประถม เคยได้นำเสนอ  ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560 ไปแล้ว แต่เนื่องด้วยมีการสอบถามเข้า จึงขอนำมาอัพเดทและสรุปใหม่อีกรอบเรื่องทำให้ครูทุกท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดย มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ไฟล์แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)

 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร เช่น
1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
4) วุฒิบัตร เกียติบัตร โล่รางวัล คำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
– เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร
– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
– เอกสารแผนการสอน
– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน

ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล หรือหลักฐานการศึกษาต่อ
  3) หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ
  4) เอกสารทางวิชาการที่ศึกษา
  5) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
  6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
  – เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร
  – เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน
  – เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
  – เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน
  – เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
  จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) คือ การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่าง เป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ คือ การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการ เล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  – เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
  – เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
  – เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) แผนการจัดการเรียนรู้
  2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
  3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
  4) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ
  5) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
  – เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ
  – เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน
  – เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน
  – เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม
  – เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม
 • ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
  เตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
  – เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน
 • ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ แหล่งเรียนรู้
  3) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
  4) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
  – เอกสารเกียรติบัตร
  – เอกสารแบบประเมินสื่อ
  – เอกสารบันทึกเผยแพร่
  – เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษาตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) แผนการจัดการเรียนรู้
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน
  4) ภาระงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
  5) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง
  – เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่าง ๆ เช่น เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน เอกสารการประเมินสภาพจริง เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด เอกสารแสดงชิ้นงานนักเรียน และเอกสารแสดงแบบวิเคราะห์ข้อสอบตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำตรวจสอบจากแฟูมเอกสารหลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารวิจัยในชั้นเรียน
  – เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  – เอกสารการสอนเสริม
  – เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีจำนวน 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 • ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรีย
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น– เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่าง ๆ
  – เอกสารทะเบียนสื่อ
  – เอกสารแสดงรูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม
  – เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานนักเรียน หรือแฟูมสะสมงานนักเรียน
  – สารสนเทศชั้นเรียน เช่น การโฮมรูม, การทำความดี, การจัดบอร์ด, ข้อตกลงในห้องเรียน,บอร์ดผลงานเด็ก
 • ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
  – เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน
  – เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  เอกสารเกี่ยวกับทุนต่างๆ, การเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน,การแนะแนว, การวิจัย, รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น– เอกสารชั้นเรียนต่างๆ
  – เอกสารประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีจำนวน 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 • ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
  – เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
  – เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
  – เอกสารบันทึกการค้นคว้า
  – เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
  – เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
  – เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ
 • ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่
  – เอกสารแบบบันทึก PLC
  – เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอื่น ๆ

 

 

 

คุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

1. ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครู โดยกำหนดให้แต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ 12 ชม./สัปดาห์ รวมแล้วปีละ 800 ชม./ปี และในระยะ 5 ปี ต้องได้ 4000 ชม. สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และ 900 ชม/ปี รวมระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 4500 ช.ม. สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยต้องมีชม. PLC ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม.
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศ.กำหนด (คูปองครู) ขั้นต่ำปีละ 12 ชม. แต่ในระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 100 ชม.หากในปีใดมีชมการพัฒนาไม่ครบ 20 ชม.ให้นำชม.ส่วนที่เกินจาก PLC 50ชม.มารวมได้
5. ผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

 

 

 


รวมเอกสารประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย

 

สำรอง

แบบ วฐ.1-3 ไฟล์เวิร์ดพร้อมพิมพ์และกรอกทุกสังกัด https://bit.ly/2xTcKQn
แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21 สำหรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ และประเมินรายปี https://bit.ly/2Y7ZDJP
เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ละเอียดทุกตัวชี้วัด นำไปปรับใช้ได้เลย https://bit.ly/2LmjTS0
ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) https://bit.ly/2Sf4LGR
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) https://bit.ly/32D1c1Y
ตัวอย่างรายงานการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5 https://bit.ly/2Y0NAtA
ตัวอย่างการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) แบบละเอียดเอกสารครบ https://bit.ly/2XTTTUQ

 

ขอบคุณที่มา:
1. ครูฉลาด ไชยสุระ เพจ: ชุมชน Plc อ่านออกเขียนคล่อง ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0
2. ครูภฌลดา ปรางควิรยา กลุ่ม: เส้นทางสู่ คศ.4 ครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต1
3. ครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน เพจ : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆที่เกียวข้อง


วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่! ว21/2560 ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด รวมถึง LogBook (ปรับปรุงล่าสุด1พ.ค.61) ที่นี่

เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook

เอกสารทั้งหมด ก.ค.ศ. ใช้สำหรับการประชุม เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรม LogBook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

[ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ศธ0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

[ศธ0206.3/0637 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

[ศธ0206.3/0638 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

[ศธ0206.3/0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561] ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

[PowerPoint] ว 21/2560 สพฐ.

[PowerPoint] ว 21/2560 สอศ.

[PowerPoint] ว 21/2560 สำนักงาน กศน.

[PowerPoint] ว 21/2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

[PowerPoint] ว 21/2560 สถาบันพัฒนาครู

PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

[PowerPoint] การประเมินผลงานฯ

โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.1 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

[Excel] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

[PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

[PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์

 

รายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbook

 

ชุมชนและการสื่อสาร

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ : 02-280-3223 หรือ 02-280-1029

เกี่ยวกับโปรแกรม Logbook : 02-280-2841

Email : [email protected]

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

Facebook Group : Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

รายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่  >>> http://test-lteacher.otepc.go.th/

 

 


4.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
5.คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6.หนังสือ เกณฑ์ใหม่ ว.21  5 กรกฎาคม 2560
7.หนังสือ การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
8.หนังสือ PLC ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 เผยแพร่ ธันวาคม 2560

 

 

 


นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...