Take a fresh look at your lifestyle.

การถ่ายภาพเบื้องต้น Basic Photography เรียนฟรี

ครูประถม.คอม แนะนำ บทเรียนออนไลน์สำหรับทุกๆท่าน ที่กำลังมองหาวิธีการ ถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อใช้เสริมสร้างทักษะในการทำงานหรือสร้างองค์ความรู้

 การถ่ายภาพเบื้องต้น Basic Photography

สำหรับรายวิชานี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจการถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้นรายละเอียดดังนี้ค่ะ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ ความหมายและหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ประเภทและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพที่ดีขึ้น การจัดองค์ประกอบของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการถ่ายภาพ

2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปรับแต่งกล้องถ่ายภาพเพื่อได้ภาพถ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. ผู้เรียนสามารถวิจารณ์ผลงานภาพถ่ายของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ผู้สอน

ดร.กุลชัย กุลตวนิช
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
Course Staff Image #2คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยสอน

นายศิวัช ศิริชัย

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยสอน

นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

ความคิดเห็น
Loading...