Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯ
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสํานักงาน

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสํานักงาน จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์

๑. ชื่อตําแหน่งที่จะรับสมัคร ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสํานักงาน – หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ภายนอกโรงเรียน ประสานงานกับ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ปฏิบัติงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสํานักงาน จัดพิมพ์หนังสือและโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายในและภายนอก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

– ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อวิดีทัศน์ จัดทํา ข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว โดยขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายภายในโรงเรียน

๒. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บหลักฐานจัดทํา ทะเบียนหนังสือราชการของหน่วยงาน และทําลายหนังสือราชการ

๓. งานปฏิคม ให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการของหน่วยงาน ๔. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดเก็บรักษา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง

  1. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญาเว้นแต่ได้รับโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

/๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...