วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จัดจ้างจากเงินรายได้ สถานศึกษา มีสัญญาจ้างรายปีการศึกษา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท อาศัยความตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้ 1. ครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ

1.1 ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเกาหลี จํานวน 1 อัตรา

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีสัญชาติไทย 22 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เพื่อน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น แต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่รังเกียจของสังคม

2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ องค์การระหว่างประเทศ

2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี