วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

 

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมา) อาศัยอํานาจ ตามความในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ศธ ๐๔OO๔/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

๑.๔ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,000 บาท

๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และจ้างต่อ เมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาจ้างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามงบประมาณที่ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามวิชาเอกและคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเป็นอันสิ้นสุด ดังนี้ ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท สาขาเคมี ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(๒) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สัตวศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์หรือแพทยศาสตร์ ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

(๒) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ครุศาสตร์ วิชาเอก/โท ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือการบัญชี

/๓.การรับสมัคร

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี