วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๔๒๙ เรื่อง การจัดสรร อัตราว่างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามคําสั่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ๑.๒ ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน ๑.๓ วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้

(๑) โรงเรียนคํามันปลาผดุงวิทย์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา

(๒) โรงเรียนคําไฮวิทยา อําเภอหนองกุงศรี กลุ่มวิชาปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา ๑.๔ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ

๑.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๑.๔.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑.๔.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ๑.๔.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑.๔.๕ ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ

๑.๔.๖ ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๕ ค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท/เดือน ๑.๖ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๗ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๒. คุณสมบัติทั่วไป…/

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี