วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ด้วยโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าตอบแทน

๑.๑ ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ค่าตอบแทน ๔,000 บาท/เดือน

๑.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ระบบ E-Office

๒.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูลการ จัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี