fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คุรุสภา แจ้งใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นหลักฐานในการสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ (ชมตัวอย่าง)

คุรุสภากำหนดให้ใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา เป็นหลักฐานในการสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้

 

 เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเป็นหลักฐาน

ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างเอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา จํานวน ๑ ฉบับ

สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้ผู้สมัครสอบต้องมีสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ

ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาแล้วขณะนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้ยื่นคําขอ ขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต่อคุรุสภา และคุรุสภาได้อนุมัติใบอนุญาตแล้ว แต่อยู่ระหว่างดําเนินการจัดพิมพ์หรือจัดส่ง ดังนั้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกกลุ่มดังกล่าวและ เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการเดินทางไปดําเนินการด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนกลาง ประกอบกับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านในการใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงาน ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตัวอย่าง เอกสารผลการตรวจสอบสถานะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ou

(นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง

เลขาธิการคุรุสภา

สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โทร. ๐๙๔. ๕๔๒๒ ๔๘๗ (คุณเยาวลักษณ์ เจียมตัว) โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑/๒๘ Wwww.ksp.or.th

 

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ และจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาตฯ และการติดตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ดำเนินการมาแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งคุรุสภาได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปแล้ว แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์หรือจัดส่งแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกและไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงกำหนดให้ใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ www.ksp.or.th

 

 

ตัวอย่างเอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

ที่มา http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/03/16562/

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...