Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งครู

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 5 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนลําบลศรีดอนมูลในนค้ายปาราษฎร์ดํารง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประจําปีงบประมาสน ๒๕๒๓

ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีดอนมูล สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีดอนมูล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลดังกล่าวดําเนินไป 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสมัคร

gเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๔.ไม่บินผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๕. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตในเรือนในสมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรค ในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

5.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นๆหรือถูกสั่งทัก หรือเพิกถอนใบประกอบอนุญาควิชาชีพตาม หลักมานฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

๒. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา

๔. ไม่เป็นกรรมการทางการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  1. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  2. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

๑๒. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทําผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

ก. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี