Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รับสมัครครู

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ มีความประสงค์ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) จํานวน ๓ อัตรา ได้แก่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ อัตรา และวิชาเอกดนตรี/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง ชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

 

๑.ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ๑.๑ ตําแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ

จํานวน ๒ อัตรา ๑.๒ ตําแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ดนตรี / ทัศนศิลป์ / นาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๕ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหน้าหนังสือรับรอง สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ งานคุรุสภาออกให้

๒.๖ ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกาย ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๙

๒.๗ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค การเมือง

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้น แต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ รังเกียจของสังคม

๒. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ องค์การระหว่างประเทศ ๒.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด