Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านหัวหมากบน รับสมัครครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านหัวหมากบน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวหมากบน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

 

ด้วยโรงเรียนบ้านหัวหมากบน อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา

อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน) – ครูผู้สอน เอกคอมพิวเตอร์

จํานวน ๑ อัตรา

 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒.๔ ต้องมีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับ ตําแหน่งไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

๒.๕ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ

๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๘ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง

๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

หมายเหตุผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนํา

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...