วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคใต้โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและนักการภารโรง (แม่บ้าน)

.เจออออออ ด้วย โรงเรียนวิเชียรชม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและนักการภารโรง (แม่บ้าน) จํานวน ๒ อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ๑.๑ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (มีประกันสังคม) ๑.๒ ตําแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) จํานวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๑๒๐ บาท (มีประกันสังคม) ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ ๒.๓ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.ด.) ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง

๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

6.ด. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวซ ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ ๒.๒.๑ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เพศชาย มีอายุระหว่าง ๒๓ – ๕๐ ปี (๒) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป (๒) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน และตรงต่อเวลา (๓) มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (๔) มีน้ําใจ สามารถทํางานล่วงเวลาได้

(๕) หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

(๖) ผ่านการเกณฑ์ทหาร

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี