Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดเอกสาร ว21/2560 แนวการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

สวัสดีค่ะ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา มานำเสนอ แนวทางสำหรับครูที่กำลังหาแนวทางในการทำวิทยฐานะ ซึ่งในปัจจุบันการประเมินนั้นได้มีรูปแบบเกณฑ์ใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ว21/2560 ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานั้น โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไร มาติดตามพร้อมกันได้ตามนี้ค่ะ

 

โดยมีแนววทางการเก็บเอกสารเป็นรูปแบบ ดังต่อเป็นนี้ค่ะ
เราจะเก็บเอกสารทั้งหมด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
***สำหรับสีเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับการสร้างหัวข้อแฟ้มสะสมผลงานนะคะ(รวมแล้วจะได้13แฟ้ม)
ด้านที่ 1 : ด้านการจัดการเรียนการสอน 8 ตัวชี้วัด
     ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
          ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้
          ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
         ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล    (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
         ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
         ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
     ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ตัวอย่างเอกสารโหลดเอกสารไปทำความเข้าใจพร้อมได้ตรงนี้
แนวทางเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม-ไฟล์wordไม่มีกรอบ

ส่วนของเอกสารคำสั่งต่างๆและตัวอย่างไฟล์ ว21/2560 คำสั่งประกาศ สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้ค่ะ

หลักเกณฑ์ ว21/2560
               https://drive.google.com/file/d/1HL9JNeYtuZ0qUFIFcwcYnOLXV9xnAArw/view?usp=drive_open

เอกสาร วฐ.1 – วฐ.3
ไฟล์ pdf
                  https://drive.google.com/file/d/1b3tl0JiVovIgyg9lh8UooII6g7mtYgAM/view
ไฟล์ doc , docx
                 https://drive.google.com/drive/folders/1xkDYXMymi5RBlNFIuSxavmc9-UWlJObF

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1p5LpZ3KzsGNQUf1GIt3OZ65YV9yM7mLA/view?usp=drive_open

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด จะเป็นการประเมิน รายปีการศึกษา และจัดทำรายงาน วฐ.2 พร้อมแนวหลักฐานร่องรอย ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยแนวทางในการประเมิน มีดังนี้
  • ตรวจสอบและกลั่นรอง ครั้งที่ 1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 (ช่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน) เพื่อให้คำแนะนำผู้ขอรับการประเมินตรวจ
  • สอบและกลั่นกรอง ครั้งที่ 2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา (พฤษภาคม ) เพื่อให้ผู้อำนวยการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน

ตัวอย่างเอกสาร แก้ไขได้ doc
https://drive.google.com/drive/folders/17NP_8DFJNzubNQaCyYSRbyZxaSbK6qs-

ตัวอย่าง  A ผลงาน วฐ 2 ปี 2561 ครูวัลยา – Google ไดรฟ์

วิทยฐานะ ว21/2560
🥇แบบบันทึกตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมิน 3ด้าน 13ตัวชี้วัด(เอกสารแฟ้ม 13 แฟ้ม)
https://drive.google.com/…/1e1c8TyeAwP9BMMJQ7tVifkfbZ…/view…
🥈คำนำ/สารบัญ/ภาคผนวก วฐ.2
https://drive.google.com/…/1DEVKWFz77l1KUu_NX_Zo9ptpN…/view…
🥉คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินและกลั่นกรองตรวจสอบ
https://drive.google.com/…/1O-8Zq9uZPIFHGPusku1jh6J69…/view…
🏅บันทึกข้อความขอรับการชี้แนะ(เทอม1)และบันทึกข้อความยื่นขอรับก่รประเมิน วฐ.2 (สิ้นปีการศึกษา)
https://drive.google.com/…/1ElJt-P5KoxQksuJ78l7Gqryau…/view…
🏆แบบบันทึกและเกณฑ์(ระดับคุณภาพคะแนน) ประเมิน วฐ.2 (3 ด้าน13ตัวชี้วัด)
https://drive.google.com/…/1e83ec6DMm4gMeiMs33zd78lGw…/view…
……………..
#ว21
#เอกสารประเมินวฐ2
#คำนำสารบัญว21
#ครูบอสว21

สำหรับแนวทางการประเมิน 21/2561
ท่านสามารถศึกษาได้จาก ข้อมูลด้านล่างนี้ค่ะ

การขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน****
3. แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
4. การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
6. แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.
7. คู่มือ ว21-2560 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
8. คู่มือ ว21-2560 (สพฐ.)
9. เอกสารประกอบการประชุม  (กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพร. สพฐ.)
10. หนังสือ ก.ค.ศ. ว14-61 ลว. 25 ก.ย. 61 (การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา กรณีไม่ได้อบรมคูปอง ระหว่า 5 ก.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61)
11. หนังสือ ก.ค.ศ. ว22-60 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
12. คู่มือ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่งครู
13. แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ว21-2560
14. แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น_PLC (5 ก.ค. 60 – 4 ก.ค. 62)
15. ตัวอย่างแบบสรุปจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
16. ตัวอย่างการนับคุณสมบติผู้ขอรับการประเมิน ตามเกณฑ์ ว21-60
17. สรุป ว21
18. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
19. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประเมินเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูชำนาญการ)
20. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประเมินเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูชำนาญการพิเศษ)
21. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประเมินเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูเชี่ยวชาญ)

ทีมงานครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ต้องขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูล เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณา จัดทำเพื่อประโยชน์ต่อคุณครูทุกๆท่าน และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง

สมฤทัย แจ้งสว่าง
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

Wisitpong Boss
ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

สำหรับท่านที่ยังมีคำถามสงสัยในการทำท่านสามารถมาพูดคุยกับครูประถม.คอม ได้ที่ กลุ่มชุมชนครูค่ะ
คุณครูสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ เทคนิคการสอน ประสบการณ์ ปัญหาที่พบ ฯลฯ ได้นะคะ
เรามีเพื่อนครูที่จะคอยตอบคำถามของท่านให้ตลอดเวลาเลยนะคะ หรือหากมีข้อเสนอแนะติชม ก็สามารถเข้าไปคุยได้ที่กลุ่มนี้เช่นกันค่ะ
คลิกเข้าร่วมกลุ่มตรงนี้เลยค่ะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...