fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

หนังสือด่วน จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2563

เตรียมจัดสรรอัตราว่าง จากการเกษียณอายุราชการ รอบที่ 1 ปีงบ2563

อีกข่าวที่น่าสนใจที่ทางครูประถมหยิบมาในวันนี้ สำหรับวัน จันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ ทุกๆท่านที่กำลังจะได้พักผ่อนในวัยเกษียณอายุราชการ และอีกหลายท่านที่กำลังอยากทราบถึง อัตราการเกษียณ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราได้ทราบถึงอัตราการว่างลงของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา โดยครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดมาให้ท่านได้อ่านมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ รอบที่ ๑ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการสํานักบริงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๖๕๓

ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๓๖๖๒

ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๗๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

จํานวน ๑ ชุด ๒. บัญชีจัดสรรคืนอัตราว่าง เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการวางแผนเพื่อรองรับบรรจุผู้สําเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ เพชรในตม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถดําเนินการเสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงได้จัดสรร อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริงานการศึกษาพิเศษดําเนินการนําอัตราไปรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน ดังกล่าว (รายละเอียดบัญชีจัดสรรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เมื่อดําเนินการแล้ว ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียด การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้แจ้งจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อดําเนินการทดแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่เกษียณอายุราชการ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ดาวน์โหลด
บัญชีจัดสรร 63
หนังสือ ก.ค.ศ
หนังสือแจ้งจัดสรร
บัญชี ทุน สควค 2561 ใช้เกษียณ 2563
ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...