Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดเลย! คู่มือดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำคู่มือดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มาให้ดาวน์โหลดกัน โรงเรียนไหนที่กำลังตามหาอยู่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สำนักงานพระสอนศีลธรรมและหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒

การดำเนินการศึกษาวิถีพุทธ เป็นการนำพุทธธรรมมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินผล การแนะแนว และระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพราะหลักพุทธธรรมทั้งปวง ล้วนเป็นหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับการศึกษามุ่งดำเนินการอยู่ หลักเป้าหมายของพุทธธรรมต้องการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้าน กาย สังคม จิตใจและปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่การศึกษาต้องการพัฒนาเช่นเดียวกัน

การดำเนินการศึกษาวิถีพุทธในปัจจุบัน มุ่งให้การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธนี้ สำหรับก้าวสู่ ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างทันท่วงที และมีความใหม่ ไม่ล้าหลัง สามารถบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างดีงาม และหวังว่าการศึกษาวิถีพุทธ จะเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาแก่วงการศึกษาไทยและของโลกสืบไป

หนังสือ โรงเรียนวิถีพุทธ นี้ ประสงค์จะเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักการศึกษา และนักวิจัย ได้ใช้เป็นแนวทาง เพื่อสืบค้น วิจัยธรรมอันจะเหมาะสมต่อการพัฒนามนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป ขอโปรดท่านได้ช่วยกันต่อยอด และค้นคว้าแนวคิดและรูปแบบในการจัดการศึกษาแนวพุทะให้ยิ่งใหญ่และพัฒนาต่อๆไปด้วยกัน ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีอีกหลายส่วนหลายตอนที่ยังไม่ได้กล่าวถึงด้วยเวลาจ ากัด ซึ่งจะได้พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งเล่มคลิก

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...