Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. ประชุม เพื่อพัฒนาเทคนิคสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

เรียกว่าตอนนี้ สพฐ. ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษา ซึ่งล่าสุด สพฐ.มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาเทคนิคสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคสําหรับคณะทํางานสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่

และระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563

โดยมี นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม จํานวน 90 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สพฐ. มีนโยบายปรับปรุง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โดยแบ่งเป็นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็น 4 ช่วง ชั้น คือ ป. 1 – ป. 3 , ป. 4 – ป. 6 และ ม. 1 – ม. 3 , ม. 4 – ม. 6 ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่า พร้อมผสมผสานการเรียนรู้โลกในศตวรรษที่ 21

ซึ่งหลักสูตรใหม่จะมุ่งเป้าหมายของการผลิตผู้เรียนตามความต้องการของประเทศในอนาคต รวมทั้งมีกระบวนการแก้ปัญหาสําหรับกลุ่มผู้เรียนที่ถนัด หรือไม่ถนัดในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม

สำหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ จะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีทางเลือกในการเรียนรู้อย่างหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ว่า ประสงค์จะประกอบอาชีพใด ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่จะมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 สมรรถนะ ได้แก่ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทํางานเป็นทีม การคิดขั้นสูง และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้กับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จํานวน 271 แห่ง โรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. อีกจํานวน 450 แห่ง และโรงเรียนสังกัดอื่นอีกจํานวนหนึ่ง ในภาคเรียนที่ 2/2563 นี้

ทั้งนี้ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนพร้อมจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค สําหรับคณะทํางานสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และระดมความคิดเพื่อจัดทํากรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ของ สพฐ.

โดยเชิญครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษาจากสํานักทดสอบทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จํานวน 90 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการทํางานกับผู้เข้าประชุม เพื่อจัดทํากรอบการประเมินสมรรถนะ ผู้เรียนทั้ง 5 สมรรถนะใน 4 ช่วงชั้นต่อไป

 

ขอขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี