fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดเลย! คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น

เรียกว่าเป็นคู่มือดีๆที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรัคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น ซึ่งมีตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ม.ปลายเลยนะคะ ลองดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน)

คําสั่งสํานัก นายกรัฐมนตรี ที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อให้การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการ ส่งเสริมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดนําร่อง จํานวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่

๑.จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๒.จังหวัดอ่างทอง ต.จังหวัดเชียงใหม่ ๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดสุโขทัย ๖.จังหวัดพิษณุโลก ๗.จังหวัดขอนแก่น ๘.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดสงขลา และ ๑๐.จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๔)

และขอความอนุเคราะห์ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่ จังหวัดนําร่อง นําคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และตระหนักในหลักการของ สิทธิมนุษยชน ทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคล โดยปราศจาก การแบ่งแยก การศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

 

ดาวน์โหลด

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...