fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนมาก สำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้

ด่วนมากค่ะ  ครูประถม.คอม นำข่าวการศึกษามาฝากวันนี้ เรียกได้ว่าข่าวร้อนแรกมากๆเลยค่ะ สำหรับคุณครูท่านใดไม่ได้กดติดตามเพจ ครูประถม.คอม ระวังจะพลาดข่าวด่วนข่าวร้อนนะคะ  สำหรับข่าวนี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะปรับปรุงบ้านพักสําหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายละเอียดตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ว่า ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ มีจํานวนเท่าไหร่ และ แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒ หรือ ทาง e – mall [email protected] หรือ noppalak.fongmail.com โดยต่วนอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อนึ่ง กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ขอให้แจ้งให้ทราบภายในกําหนดด้วยเช่นกัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักการคลังและสินทรัพย์ โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๔๖๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔๕๒๑๒

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้
ความคิดเห็น
Loading...