fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

น่าสนใจมาก! เปิดหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆ สำหรับหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 ซึ่งเปิดให้มีการอบรมครู สำหรับการจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา การอบรมครั้งนี้สามารถเก็บได้ 22 ชั่วโมง

เปิดหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 มี”ชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ”ให้เก็บ 22 ชั่วโมง การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สามารถอบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ซึ่ง ออกตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  ในมาตรา 6 ของกฎหมาย กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย 1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา และ 3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือ นักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ซึ่งสามารถเข้าไปลงทะเบียนอบรมได้ที่

http://cse-elearning.obec.go.th/

หน้าลงทะเบียน : http://cse-elearning.obec.go.th/registration
แนะนำหลักสูตร : http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard
หน้าเข้าสู่ระบบ : http://cse-elearning.obec.go.th/login

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...