Take a fresh look at your lifestyle.

สรุปแบบเข้าใจง่าย! การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่บุคลากรทางการศึกษษไม่ควรพลาดเลยนะคะ สำหรับซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04010/ ว37 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป

จัดทำโดย….
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ศน.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 

 

ขอขอบคุณที่มา :  อ.เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการ สวก. สพฐ.

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...