fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

รีบอ่านด่วนเลย! การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับCV-19 ระลอกใหม่

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายด่วนที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ สำหรับจดหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ CV-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีมาตรการให้ส่งนมโรงเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่
ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามประกาศที่อ้างถึงกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศณวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใบงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดส่งอาหารเสริมนมโรงเรียนในกรณีสถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการผลิตนมที่ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนส่งนมชนิด UHT ทั้งนี้ในวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวต้องมีอายุสำหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ

2. การส่งนมพาสเจอร์ไรส์ กรณีผู้ประกอบการหน่วยจัดซื้อและโรงเรียนได้ตกลงกัน จะจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ซึ่งในการตกลงดังกล่าวคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์นม ขณะขนส่งและเก็บรักษาคุณภาพของนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ที่ต้องรักษาไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้หน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนในระยะเวลาวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันแล้วแต่กรณี ซึ่งการบริหารจัดการรับส่งผลิตภัณฑ์นมให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ยึดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการบริหารจัดการรับส่งมอบอาหารเสริมนมโรงเรียน ให้นักเรียนได้ดื่มในระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและมติของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก และเยาวชน

และ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญตามแนวปฏิบัติ

 

ขอขอบคุณที่มา : สพฐ.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...